صبرکن سهراب

گفته بودی قایقی خواهم ساخت

قایقت جا دارد؟

من هم از همهمه ی

اهل زمین دلگیرم...!