پرنیان جون مامان

امروز می خواهیم بریم برای دایی مجید خواستگاری  

البته شما رو نمی بریم چون اونموقع از بس که تو باحالی همش حواسمون پرت می شه و به جای اینکه به عروس خانم نگاه کنیم به شما نگاه می کنیم  

البته اگه بابایی به موقع بیاد ، دعا کن همه چی به خیر بگذره فعلا" بای