دخملی نازم

خدارو هزار مرتبه شکر کم کم داری به مهدکودکت عادت می کنی و صبحها دیگه گریه نمی کنی ، خاله سیمین رو هم خیلی دوست داری مدام ازش حرف می زنی ، ولی مامانی هنوز در مورد مهدکودک گذاشتن شما با خودش کنار نیومده و هر روز صبح که ازت جدا می شه همه غصه های عالم تو دلش جمع می شه و هزار و یک جور فکر و خیال می کنه  نگران امیدوار اونجا بهت خوش بگذره و اذیت نشی .

اینم چند تا عکس از مهد کودک

پرنیان با دوست جوناش

پرنیان و الهامپرنیان در حال بازی