جشن تولد ٣ سالگی پرنیان خونه مامان جون

تولد پرنیان خونه خاله مریم

پرنیان و پسر خاله ها

پرنیان در راه رفتن به آشتیان (زادگاه پدربزرگم |)

پرنیان و عرفان ( وقتی محبتشون گل می کنه نمی شه از هم جداشون کرد )

موزه آشتیان

در راه برگشت